Religieus erfgoed

Kerken, moskeeën, synagogen en tempels: Nederland is rijk aan religieus erfgoed. Deze vaak markante en betekenisvolle gebouwen zijn veelal de centrale plek in dorpen en wijken, tekenend voor de omgeving en herkenningspunten aan de horizon.

Religieus erfgoed

COUP zet zich over de volle breedte in voor de toekomst van religieus erfgoed. Met het instrument kerkenvisie ondersteunen we het proces waarin gemeenten en kerkeigenaren actief met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Daarnaast helpen we door middel van haalbaarheidsstudies kerkeigenaren in de zoektocht naar mogelijkheden voor passend breder of nieuw gebruik van hun gebouw. Als het nodig is stappen we zelf in als risicodragend of gedelegeerd ontwikkelaar. Kortom, we zetten ons in om religieus erfgoed een duurzaam toekomstperspectief te geven.

Religieus landschap in beweging

Veel religieuze gebouwen staan onder druk. Gemeenschappen worden geconfronteerd met vergrijzing en een gebrek aan nieuwe aanwas. Het gevolg is achteruitlopende ledenaantallen en een afname van inkomsten, wat veelal leidt tot minder middelen om de gebouwen te onderhouden of klimatologisch op orde te houden. Veel kerkgemeenschappen willen zich in de eerste plaats focussen op de gemeenschap. De verantwoordelijkheid van een (monumentaal) gebouw wordt steeds meer ervaren als last. Tegelijkertijd zijn er ook gemeenschappen die door groei juist ruimte te kort hebben en op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden.

De rol van COUP

In het komende decennium zullen vele gebedshuizen met deze problematiek geconfronteerd worden. COUP springt hier in, met ervaring, een creatieve visie en een gedegen aanpak die de duurzame instandhouding van dit bijzondere erfgoed vergt. Sinds 2019 werkt COUP voor ruim 44 gemeenten aan een kerken- of gebedshuizenvisie. Voor stedelijke gemeenten als Arnhem, Alkmaar en Harderwijk, tot landelijke dorpsgemeenschappen in Zeeland en de Achterhoek. In deze trajecten inventariseren wij met een eigen ontwikkelde aanpak het religieus landschap, waarbij we actief in gesprek gaan met de gemeente en de gemeenschappen. We brengende cultuur- en bouwhistorische context in kaart en formuleren oplossingsrichtingen.

Om meer maatschappelijke impact te creëren wil COUP gemeenten en eigenaren actiegericht verder helpen. ​We begeleiden gemeenten en kerkeigenaren om de onderlinge samenwerking, zichtbaarheid en kennisuitwisseling te verbeteren. We geven invulling aan cultureel en maatschappelijk (mede)gebruik en voeren bij- en herbestemmingsonderzoeken uit.

Op een aantal plekken nemen we zelf het initiatief. We verwerven leegstaand religieus erfgoed en werken aan een duurzaam toekomstperspectief door actief in te zetten op herontwikkeling. Dat doen we met respect voor het monument en in aansluiting op de sociaal-maatschappelijke context.

Door deze ruime ervaring heeft COUP breed inzicht in de problematiek die op verschillende plekken speelt, maar ook in de kansen die er liggen. Wij hebben oog voor de context. Een grote rijksmonumentale kerk in een stadscentrum vraagt om een heel andere benadering dan een kleine dorpskerk in landelijk gebied. We werken daarom met een specifieke aanpak per plek, waarbij we uiteraard gebruik maken van onze brede kennis en netwerk.

PROVINCIE:
Inventarisatie en perspectief op ​agrarisch erfgoed en beleid

Er is behoefte aan een strategische visie voor het duurzame behoud van vrijkomend agrarisch erfgoed door middel van herontwikkeling, en het bewustzijn rondom dit erfgoed dient te worden vergroot. COUP biedt ondersteuning bij het opstellen van een regionaal perspectief op agrarisch erfgoed en het formuleren van transitiedoelstellingen voor landelijke gebieden. Wil je weten hoe COUP dit doet? 

GEMEENTE:
Inzicht in de opgave met een boerderijenvisie

Om op gemeentelijke niveau inzicht te krijgen in de omvang en het karakter van de opgave rondom vrijkomend agrarisch erfgoed, stelt COUP een boerderijenvisie op. Meer weten over het doel van de boerderijenvisie en wat het een gemeente oplevert? 

PARTICULIERE EIGENAAR:
Inzoomen perspectief individuele boerderijen

COUP zoomt in opdracht van de eigenaar verder in op individuele boerderijen met een haalbaarheidsonderzoek of begeleidt actief alle fases van de uitvoering van de herbestemming. Gratis een uitgebreid stappenplan voor de herbestemming van agrarisch erfgoed ontvangen? 

COUP maakt het verschil door te doen.