Watererfgoed

De molens, gemalen en dijken vormen samen het oer-Hollandse landschap en daarmee de identiteit van Nederland. Het watererfgoed sluit goed aan bij het Nederlandse verhaal, we werken immers al eeuwen met water. Dit verhaal vertellen voelt als onze opgave!

Watererfgoed

De corebusiness van waterschappen is al lang ongewijzigd. Het zijn organisaties met een duidelijke focus: ze houden onze voeten droog, maar ook nat. Vanuit een rijk verleden zijn de waterschappen echter ook eigenaar van veel oude objecten. Denk aan de poldermolens, gemalen en dijken die een onmisbaar onderdeel zijn van het landschap. Deze objecten vertellen een eigen verhaal en zijn dragers van historie, identiteit en onderdeel van ons collectieve geheugen. ​

Watererfgoed op de agenda

COUP ondersteunt waterschappen om hun watererfgoed beleefbaar en toegankelijk te maken door onderzoek te doen naar een passende functie binnen de historische en landschappelijke context. Of juist door het zoeken naar een geschikte gebruiker om het erfgoed te exploiteren en open te stellen voor een breder publiek. Het watererfgoed kan met de daaruit voortvloeiende inkomsten onderhouden worden en in stand worden gehouden. COUP borduurt daarin graag voort op de bestaande visie op erfgoed. Als er nog geen visie beschikbaar is helpt COUP waterschappen te komen tot een visie op watererfgoed. ​

De rol van COUP

Wij helpen waterschappen met hun erfgoedvraagstukken door te werken aan visievorming, haalbaarheidsonderzoeken en marktbenaderingstrajecten. Ook signaleren wij kansen en koppelen initiatieven aan de juiste partners.

Visievorming

Er is in toenemende mate oog bij waterschappen voor het inzetten van erfgoed om het waterverhaal beleefbaar te maken. Om gericht aan de slag te gaan met watererfgoed is een duidelijke visie van evident belang. Behoud door gebruik maakt de som der delen groter dan het geheel. COUP helpt bij de totstandkoming van een visie op erfgoed door te werken aan position papers, het organiseren van workshops, en het gesprek aan te gaan verschillende stakeholders om zo te komen tot een gedragen visie.

Haalbaarheidsonderzoek

Als de waterstaatkundige functie verloren is gegaan en er sprake is van leegstand is dat het begin van een intern vraagstuk. Hoe gaan we om met ons leegstaand watererfgoed? Een haalbaarheidsonderzoek helpt om potentiële functies in kaart te brengen. Het onderzoek gaat in op de behoefte van de omgeving, kansen vanuit de markt inclusief een doorvertaling in opties. Daaraan gekoppeld een financieel resultaat op basis van kengetallen.

Marktbenadering

Verkopen, verhuren of uitgeven in erfpacht? Op basis van vererving of representativiteit voelt een waterschap zich misschien wel erg verbonden met het object. In geval van leegstand kan gekozen worden om heb object uit te geven in gebruik aan bijvoorbeeld een ondernemer of lokaal initiatief. Welke vorm ook gekozen wordt, in alle gevallen zal er een proces gestart moeten worden waarin ruimte geboden wordt aan gegadigden om mee te dingen. COUP begeleidt deze openbare selectieprocessen. Van publicatie tot selectie en voorlopige gunning

COUP heeft voor verschillende waterschappen exploitanten gezocht en/of exploitatiemogelijkheden uitgewerkt. Wij werken schetsontwerpen uit en berekenen wat de investeringen en opbrengsten zijn. ​

Ontwikkelingen

Watererfgoed is vaak niet centraal gelegen en kent altijd een specifieke en functionele architectuur. De gebouwen zijn over het algemeen niet gebouwd met een visie op energiegebruik, maar bevinden zich altijd dichtbij water, wat de verwarming middels aquathermie mogelijk maakt.

PROVINCIE:
Inventarisatie en perspectief op ​agrarisch erfgoed en beleid

Er is behoefte aan een strategische visie voor het duurzame behoud van vrijkomend agrarisch erfgoed door middel van herontwikkeling, en het bewustzijn rondom dit erfgoed dient te worden vergroot. COUP biedt ondersteuning bij het opstellen van een regionaal perspectief op agrarisch erfgoed en het formuleren van transitiedoelstellingen voor landelijke gebieden. Wil je weten hoe COUP dit doet? 

GEMEENTE:
Inzicht in de opgave met een boerderijenvisie

Om op gemeentelijke niveau inzicht te krijgen in de omvang en het karakter van de opgave rondom vrijkomend agrarisch erfgoed, stelt COUP een boerderijenvisie op. Meer weten over het doel van de boerderijenvisie en wat het een gemeente oplevert? 

PARTICULIERE EIGENAAR:
Inzoomen perspectief individuele boerderijen

COUP zoomt in opdracht van de eigenaar verder in op individuele boerderijen met een haalbaarheidsonderzoek of begeleidt actief alle fases van de uitvoering van de herbestemming. Gratis een uitgebreid stappenplan voor de herbestemming van agrarisch erfgoed ontvangen? 

COUP maakt het verschil door te doen.