Nieuw erfgoed

Dit zijn gebiedsontwikkelingen waar bestaand erfgoed het leidmotief is voor nieuwbouw. COUP werkt aan deze bijzondere plekken waar we oud en nieuw verbinden en elkaar laten versterken. Onder de noemer Nieuw Erfgoed werkt COUP ook aan jonge monumenten zoals Post ’65.

Nieuw erfgoed

Samen staan we aan de lat om de urgente woningbouwopgave te versnellen. De focus in deze projecten ligt op snelheid en aantallen woningen. Erfgoed binnen zo’n gebiedsontwikkeling wordt vaak als complex en risicovol ervaren. COUP ziet erfgoed juist als kans. Door de combinatie van verhalen uit het verleden en verhalen over de toekomst versterken wij plekken buiten, die gebruikers koesteren. We bouwen aan een duurzame omgeving die langer leeft dan de functie van een enkele gebruiker. Deze plekken zijn klaar voor de toekomst: circulair, gezond en klimaatbestendig.

De rol van COUP

Met ons gevoel voor het bestaande en de historische waarde bieden we een basis voor Nieuw Erfgoed. Door onze creatieve geest en doorzettingsvermogen ontwikkelen we concepten en vinden we manieren waarop het wél kan. We rekenen en tekenen en voelen ons thuis in gesprek met de buurt, een wethouder en een kritisch raadslid. We organiseren het proces van initiatief tot oplevering en maken onze duurzame toekomst waar.

Erfgoed in gebiedsontwikkeling

Als opdrachtgever, projectleider of ontwikkelmanager bij de gemeente of een ontwikkelaar wil je op de beste manier richting geven aan je gebiedsontwikkeling. Wij kunnen hierin adviseren door haalbaarheidsstudies, ontwikkelvisies en marktselecties te organiseren of door als projectmanager volledig te ontzorgen. COUP werkt ook als risicodragend ontwikkelaar aan Nieuw Erfgoed en realiseert het project van begin tot einde.

Erfgoed en circulariteit is zeer stevig met elkaar verbonden. Erfgoed heeft de eeuw van de efficiëntie gemist en stamt uit een tijd waar aandacht, behoud en liefde voor materialen vanzelfsprekend was. We wisten al dat de gebouwen die we maakten de oorspronkelijke functie zou overleven en maakten daarom alles reversibel, omkeerbaar. Deze principes van aandacht en liefde voor materialen en omkeerbaarheid passen wij toe in nieuwbouw.

Jonge monumenten

Binnen het thema Nieuw Erfgoed gaat onze specifieke aandacht uit naar jonge monumenten. Dit type naoorlogse gebouwen vraagt om een omslag in waardering waar door verrassend waardevolle plekken ontstaan en we een nieuw hoofdstuk schrijven voor onze geschiedenis.

COUP brengt jong erfgoed in beeld. We starten met het in co-creatie maken van kenmerkende verhaallijnen uit de betreffende tijdsperiode. Vervolgens maken we in participatie een inventarisatie van het jonge, naoorlogse erfgoed in een gemeente. Van een groslijst trechteren we op basis van gezamenlijk te bepalen criteria en de verhaallijnen naar een shortlist van waardevolle jonge monumenten inclusief ontwikkelkansen. Dit biedt gemeentes de basis voor bescherming van waardevolle jonge monumenten.

PROVINCIE:
Inventarisatie en perspectief op ​agrarisch erfgoed en beleid

Er is behoefte aan een strategische visie voor het duurzame behoud van vrijkomend agrarisch erfgoed door middel van herontwikkeling, en het bewustzijn rondom dit erfgoed dient te worden vergroot. COUP biedt ondersteuning bij het opstellen van een regionaal perspectief op agrarisch erfgoed en het formuleren van transitiedoelstellingen voor landelijke gebieden. Wil je weten hoe COUP dit doet? 

GEMEENTE:
Inzicht in de opgave met een boerderijenvisie

Om op gemeentelijke niveau inzicht te krijgen in de omvang en het karakter van de opgave rondom vrijkomend agrarisch erfgoed, stelt COUP een boerderijenvisie op. Meer weten over het doel van de boerderijenvisie en wat het een gemeente oplevert? 

PARTICULIERE EIGENAAR:
Inzoomen perspectief individuele boerderijen

COUP zoomt in opdracht van de eigenaar verder in op individuele boerderijen met een haalbaarheidsonderzoek of begeleidt actief alle fases van de uitvoering van de herbestemming. Gratis een uitgebreid stappenplan voor de herbestemming van agrarisch erfgoed ontvangen? 

COUP maakt het verschil door te doen.