Agrarisch erfgoed

Agrarisch erfgoed is beeldbepalend in ons cultuurlandschap, dat voor 65% uit landbouw bestaat. Denk daarbij niet alleen aan boerderijen, maar ook aan schuren, hooibergen en bakhuisjes.

Agrarisch erfgoed

Agrarisch erfgoed is beeldbepalend in ons cultuurlandschap. De landbouw is continu in beweging de laatste 50 jaar. De recente discussies over het voortbestaan van de landbouw in haar huidige vorm zetten het behoud en herbestemming van agrarisch erfgoed steeds hoger op de agenda. De historische boerderij en de bijgebouwen kunnen ook onderdak bieden aan nieuwe bedrijvigheid en dragen zo bij aan een toekomstbestendig platteland.

Historische boerderijen zijn kansrijk, omdat herbestemming van vrijkomend agrarisch erfgoed zorgt voor sociaal-maatschappelijke vernieuwing van het landelijk gebied. Daarmee wordt de leefbaarheid van het platteland versterkt. Kansrijk, omdat door middel van herbestemming nieuwe economische dragers worden gecreëerd en omdat de schaal van de historische boerderijen aansluit bij de in de samenleving gevoelde behoeften aan menselijke maat. Bij historische boerderijen treffen we tegenwoordig ook vaak moderne schuren aan zonder monumentale waarde. Deze nieuwere gebouwen kunnen getransformeerd worden naar meer functionele woonfuncties.

Om eventueel nieuw toe te voegen delen bij te laten dragen aan een duurzame en circulaire economie gaan we bij al onze projecten uit van hergebruik en energieneutrale oplossingen. Behoud van erfgoed is bij uitstek al duurzaam, en COUP loopt graag in die richting verder.

Erfdelen

Bij het opnieuw bedenken wat de beste indeling voor de bestaande erven is kijken we zowel naar de historie als naar de leefbaarheid en het klimaat. Met de vergrijzing van de samenleving ontstaat er steeds meer vraag naar kleine samenlevingsconcepten en erven waarop mensen in groepsverband kunnen wonen. COUP kan daarbij helpen en de basis leggen voor het ontwerp en de financierbaarheid. De plannen die wij maken zijn niet alleen gericht op de toekomstbestendigheid van het platteland, maar ook op andere maatschappelijke vraagstukken.

Boerderijenvisie

Om inzicht te krijgen in de omvang en het karakter van de problematiek binnen een regio of een gemeente, kan COUP een boerderijenvisie opstellen. Daarin kijken wij naar de staat van onderhoud, het economisch perspectief en de wensen en mogelijkheden van de betrokkenen. Door een degelijke methodiek kan soms extra planologische ruimte ontstaan en komt het gesprek over de toekomst beter in beeld.

De fases in een boerderijenvisie

COUP zoomt als vervolg op een boerderijenvisie in opdracht van de eigenaar eventueel verder in op individuele boerderijen met haalbaarheidsonderzoeken en/of begeleidt actief alle fases van de uitvoering van de herbestemming.

Regelgeving

We hebben niet alleen kennis van ruimtelijke ordening en monumenten, we weten ook hoe we die het best kunnen toepassen. We hebben een aantal projecten op ons naam met erfdelen, in combinatie met herbestemming en behoud van historische boerderijen, en dat aantal groeit. Deze kennis, gecombineerd met onze ambitie, maakt COUP in de wereld van agrarisch erfgoed een geïnspireerde en inspirerende speler.

Meer weten? Neem contact op.

COUP maakt het verschil door te doen.